Facades Layout

Scan to BIM – Facades Layout với 3D Laser Scan

Công trình: Pejuta – Banks

Thực hiện: Topcon Malaysia

Ghi nhận dữ liệu hiện trạng bằng 3D Laser Scan


Facade Layout trên AutocadLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.