Tham gia đào tạo công nghệ tại Nhật Bản

Thời gian: 06 – 2019

Địa điểm: Tokyo – Japan

Giải pháp: 3D Laser Scan, robotic total – station, Scan to BIM, GNSS và Network RTK