CASE STUDY

construction management
Chơi Video

QUẢN LÝ, ĐÁNH  GIÁ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN BẰNG TOÀN ĐẠC ROBOTICS + 3D SCAN

LN-150
Chơi Video

ĐỊNH VỊ TIM TRỤC TRONG XÂY DỰNG BẰNG  ROBOT ĐỊNH HƯỚNG

3d laser scan
Chơi Video

LƯU TRỮ HIỆN TRẠNG NHÀ XƯỞNG BẰNG DỮ LIỆU 3D SCAN

khảo sát địa hình
Chơi Video

ỨNG DỤNG 3D SCAN TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP

TANK CALIBRATION BY 3D SCAN

3d laser scan
Chơi Video

LƯU TRỮ HIỆN TRẠNG NHÀ XƯỞNG BẰNG DỮ LIỆU 3D SCAN