QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG BẰNG 3D LASER SCAN

3D SCAN TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG: MỞ RỘNG NHÀ MÁY MANI

Ứng dụng công nghệ khảo sát 3D Scan trong quản lý dự án xây dựng

Địa điểm dự án: Phổ Yên, Thái Nguyên

Hạng mục: Khảo sát hiện trạng cho mục đích mở rộng xây dựng nhà máy

Phạm vi triển khai:
- Khảo sát hiện trạng 3D công trình, tham chiếu dữ liệu 3 mốc tham chiếu GPS
- So sánh, kiểm tra hiện trạng bản vẽ hoàn công và thực tế
- Tính toán khối lượng san lấp.
Thiết bị: Topcon GLS-2000; Magnet Collage, Autocad
Thực hiện: 04/2020

Mở rộng nhà máy Mani
Mở rộng nhà máy Mani

Quản lý khối lượng đào đắp, mặt cắt địa hình, tọa độ-cao độ chi tiết công trình xây dựng

Giám sát tiến độ, hiện trạng, các điểm đấu nối...