HỒ CHỨA NƯỚC CÁNH TẠNG

khảo sát địa hình
Địa điểm: Lạc Sơn, Hòa Bình
Hạng mục: Khảo sát hiện trạng 3D dự án
Scope:
- Nhận bàn giao mốc tọa độ công trình VN-2000 và hệ cao độ nhà nước
- Khảo sát 3D các khu vực lựa chọn
- So sánh dữ liệu hiện trạng và mô hình 3D trên Trimble Connect
- Nghiệm thu khối lượng, cao độ, kích thước công trình xây dựng
Thực hiện: 06/2020